MOSTawf

 

971441_533732510006722_991262262_n

Projekt wymiany studentów MOSTawf!

 

Co to jest MOST?
W skrócie: wiecie co to ERASMUS? No to MOSTawf to taki polski Erasmus, gdzie macie możliwość studiowania przez pół roku lub rok na innym AWFie. Program MOSTawf jako element mobilności studentów, ma na celu umożliwienie odbywania semestralnych lub rocznych studiów na wybranej przez studenta Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Student tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybraną przez siebie Akademię Wychowania Fizycznego (w przypadku miasta Gdańska Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu) oraz wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danej uczelni i w ramach indywidualnie dopasowanego planu studiów (np. ITS, IOS, IPS, IPN).

Udział w programie zadeklarowały wszystkie AWF w Polsce (Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław oraz wydziały Biała Podlaska i Gorzów Wielkopolski)

Kto może wziąć udział w programie?
Program MOSTawf dotyczy oferty studiów stacjonarnych. Studia w ramach Programu MOSTawf może podjąć student studiów I stopnia nie wcześniej niż po ukończeniu I roku oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy kontynuują kształcenie w tej samej uczelni na zasadach warunkowej zgody.  Warunkiem koniecznym zgłoszenia studenta do odbycia części studiów w innej uczelni jest zgoda dziekana na udział w Programie MOSTawf

Ilość miejsc:
Każda z Akademii oferuje do wymiany po 1 miejscu studenckim na każdym kierunku kształcenia, na wszystkich latach, z wyjątkiem pierwszego roku.

Terminy:
Rejestracja na semestr letni odbywa się do 30 listopada.
Jednostka koordynująca podejmie decyzję o rozdziale miejsc do 30 grudnia, informując o tym zainteresowane uczelnie i studentów, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji

Rejestracja na semestr letni lub rok akademicki odbywa się do 15 maja.
Jednostka koordynująca podejmie decyzję o rozdziale miejsc do 30 czerwca, informując o tym zainteresowane uczelnie i studentów, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji

Realizacja programu studiów:
Realizacja studiów w wybranej uczelni rozpoczyna się zgodnie z obowiązującym na niej harmonogramem roku akademickiego. Podstawą odbywania studiów w ramach Programu MOSTawf jest realizowanie przez studenta indywidualnego programu studiów. Student ma możliwość wyboru przedmiotów w oparciu o program realizowany w uczelni przyjmującej. Student nie jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych w uczelni przyjmującej, niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego na danym kierunku, lecz do wyboru takich przedmiotów, które odpowiadają jego zainteresowaniom lub potrzebom w oparciu o przedmioty obowiązkowe i fakultatywne umożliwiające zaliczenie roku na wydziale macierzystym.
Student dokonuje wyboru przedmiotów w uczelni przyjmującej, tak aby uzyskać sumę punktów ECTS zbliżoną do 30 za semestr i minimum w rozliczeniu rocznym – 60 punktów ECTS. Realizacja określonych przedmiotów w ramach Programu MOSTawf wymaga zgody dziekana wydziału macierzystego oraz przyjmującego.

Zaliczenie realizowanych przedmiotów
Zaliczenie wybranych przedmiotów odbywa się w trakcie sesji egzaminacyjnej, na zasadach obowiązujących w uczelni przyjmującej. Wszystkie zaliczenia zostają potwierdzone w karcie egzaminacyjnej. Karta egzaminacyjna jest podstawą do wydania przez uczelnię przyjmującą „Wykazu zaliczeń”.
„Wykaz zaliczeń” stanowi podstawę do zaliczenia zrealizowanych przedmiotów przez dziekana wydziału uczelni macierzystej i odnotowania potwierdzenia w dokumentacji przebiegu studiów.
-W przypadku nieuzyskania przez studenta wymaganej liczby punktów ECTS, brakujące przedmioty student zalicza na macierzystym wydziale. Zaliczenie odbywa się w terminie ustalonym przez dziekana wydziału uczelni macierzystej.
Zaliczenia uzyskane w trakcie studiów w ramach Programu MOSTawf są uwzględniane przy obliczaniu średniej z danego semestru/roku studiów, jak również średniej z całego okresu studiów.

Akademik
Uczelnia przyjmująca w miarę posiadanych miejsc zapewni studentom z programu MOSTawf miejsca w domach studenckich – według cennika obowiązującego pozostałych studentów. Studenci ci powinni z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na semestr/rok akademicki.

Więcej info
Aktualności, idea programu, szczegółowy regulamin oraz wnioski znajdziesz na naszej stronie w dziale: PROJEKTY > MOSTawf > DOKUMENTY oraz u koordynatora uczelnianego programu.

Zachęcamy do wzięcia udziału! Jest to możliwość poznania nowych ludzi oraz zwiedzenie innego miasta!